NAŠE SPOLEČNOST‎ > ‎-ISO 9001‎ > ‎

Politika jakosti

ISO - Politika jakosti

Společnost IVV Engineering s.r.o. je technicko – inženýrská firma působící v oborech hydraulických zařízení. Základním krédem firmy je důraz na kvalitu finálního produktu.

1) Přístup vedení společnosti k systému řízení jakosti

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se systémem jakosti ISO 9001 a garantuje plnou podporu při zavádění a soustavném zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost celé společnosti.

Ředitel společnosti je zodpovědný za soustavné působení na vedoucí pracovníky, aby každý organizační útvar přijal a realizoval svůj vlastní program permanentního zvyšování úrovně jakosti v souladu s tímto systémem.

Vedení společnosti se dále zavazuje:
- projekty řešit na úrovni současné světové techniky s maximálním využitím inovačního vývoje spolupracujících subdodavatelských firem, zaručujících vysokou jakost, spolehlivost a životnost prvků, výrobků a zařízení
- průvodní dodavatelskou dokumentaci řešit s optimálním využíváním počítačové podpory systému CAD
- uplatňovat využívání vhodných podpůrných programů pro zabezpečování inovačně – vývojové strategie projekční činnosti

2) Přístup společnosti k zákazníkům

Hlavním cílem společnosti je plné uspokojování požadavků zákazníků službami a výrobky špičkové jakosti a předčit v soutěži konkurenční nabídkové organizace, udržet si stálé a získávat další potenciální zákazníky.

U vedoucích pracovníků je považováno každé jejich rozhodnutí v oblasti jakosti za prvořadé; při řízení jednotlivých procesů je akcentována prevence a včasná realizace nápravných opatření směřujících ke zlepšení jakosti.

Ve vztahu k zákazníkům se společnost zaměřuje na průzkum a orientaci na jejich potřeby a plné pokrytí všech požadavků při respektování užitkových a jakostních parametrů dodávek zařízení nebo služeb ; za tím účelem je rozvíjen účinný systém měření spokojenosti zákazníků

3) Přístup společnosti k zaměstnancům

Vedení společnosti se zavazuje poskytovat soustavnou a účinnou pomoc při výchově , školení a výcviku svých pracovníků a zaměstnanců v oblasti zavádění systému jakosti ISO 9001 tak, aby všichni získali kladný vztah k jakosti, dovedli pohotově reagovat na nové požadavky ke zvyšování úrovně jakosti a ztotožnili se s vykonáváním své práce na vysoké úrovni kvality

4) Přístup společnosti k dodavatelům

Cílevědomě působit na stávající a potenciální dodavatele v oblasti jakosti výrobků a služeb a soustavně usilovat o zvyšování úrovně této činnosti v celém rozsahu dodavatelské spolupráce Zkvalitnit dosavadní způsob hodnocení a výběr subdodavatelů výrobků a služeb a rozšiřovat soubor kritérií pro objektivní a efektivní hodnocení s dostatečnou vypovídací schopností.

5) Přístup společnosti k procesnímu řízení systému jakosti

Společnost považuje systém jakosti za neustále se rozvíjející součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů prostřednictvím procesního řízení zdrojů a činností, udržování vzájemně výhodných vztahů s dodavateli a marketingové orientace řízení procesů.

6) Přístup společnosti k neustálému zlepšování jakosti procesů

Řízení rozhodujících procesů k trvalému zabezpečování požadavků zákazníků je založeno na procesním a týmovým přístupu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivnost a výkonnost společnosti.

Základním principem řízení a zlepšování jakosti procesů jsou soustavná důsledná preventivní opatření, uplatňování účinných zpětných vazeb, využívání objektivních informací a včasné analyzování příčin stávajících i možných nežádoucích stavů a jejich důsledků.

Naplňování politiky jakosti je pravidelně přezkoumáváno vedením společnosti v rámci kontroly plnění stanovených cílů jakosti.

Uskutečňování této politiky je cílem všech zaměstnanců firmy IVV Engineering s.r.o.

Ing. Jiří Valošek
ředitel IVV Engineering s.r.o.

Účinnost od 1.6.2003

Comments